Medezeggenschapsraad


Elke school kent een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit drie ouders, uit en door de ouders gekozen en drie leerkrachten, uit en door het team gekozen. De MR bespreekt in principe alle beleidsbeslissingen binnen de school. Zij heeft op belangrijke beleidsterreinen advies- en/of instemmingsrecht. De rechten en plichten van de MR zijn wettelijk vastgelegd. Ieder jaar stelt de MR een jaarverslag op. Na elke vergadering wordt er een nieuwsbrief gemaakt en beneden in de hal op het prikbord gehangen.De notulen worden op de site geplaatst. 

Klik hier voor de notulen

Klik hier voor het handboek van de Medezeggenschapsraad.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij één van de MR-leden.

Ouderleden: Peter van Apeldoorn (voorzitter), Pieternel de Haas, Jelte Kornelis.
Teamleden: Donya Carlee, Caroline Haanappel, Niek Herbrink. 

     

Heeft u nog vragen, opmerkingen of ideeën? Graag horen wij dit! U kunt ook een mail sturen naar:
mrleonardodavincischool@gmail.com


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad


Naast de medezeggenschapsraad van de school is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn de leden van de medezeggenschapsraden (ouders en personeelsleden) van alle openbare basisscholen vertegenwoordigd. De MR spreekt zich uit over het beleid op school, de GMR spreekt zich uit over het beleid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de GMR. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder hun instemming of advies genomen worden. De GMR kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de GMR en het schoolbestuur. 

Vanuit onze school zijn er twee ouders en één leerkracht vertegenwoordigd. Dit zijn Bjorn Verhelst, Marilyn Heil en Thijs Roovers.

 
De rechten en plichten van de MR en GMR zijn wettelijk vastgelegd en staan in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).