Ouderraad


Elke ouder van de school is automatisch lid van de Oudervereniging Openbare Basisschool Leonardo da Vinci. De Ouderraad (OR) is het bestuur van die oudervereniging.

De leden van de OR worden jaarlijks gekozen in een algemene oudervergadering. 
De OR biedt praktische ondersteuning aan leerkrachten en schoolleiding, met name bij feesten en bijzondere activiteiten. De OR int de vrijwillige ouderbijdrage en beheert de ingekomen gelden.Met deze gelden kan de school feesten en excursies organiseren, die anders niet mogelijk zouden zijn. Per jaar stelt de OR de hoogte van de vrijwillige bijdrage vast.

Bij de Ouderraad (OR ) staat met name de meer praktische ondersteuning van de leerkrachten en schoolleiding voorop. De OR bespreekt in de jaarlijkse oudervergadering haar plannen en hier kiezen de ouders de nieuwe leden voor de OR. Doordat ouders met hun kinderen ook de school weer verlaten of andere verplichtingen hebben, is de school regelmatig op zoek naar nieuwe ouders voor de OR. De OR komt ongeveer eens per 6 weken bij elkaar. Vergaderingen van de OR zijn openbaar. De vergaderdata worden bekend gemaakt op het prikbord in de hal. Daar hangen ook de verslagen van deze bijeenkomsten.
Op onze school hebben we klassenouders van alle groepen. Deze ouders zijn de contactpersonen tussen groepsleerkracht en ouders. 

Jaarverslag ouderraad 2017

Ouderbijdrage


Het onderwijs op onze school is gratis. Wij kunnen echter sommige activiteiten, bijvoorbeeld feesten en excursies, niet doen zonder een vrijwillige bijdrage van ouders. Wij hopen dat iedere ouder die een kind op de school heeft zich verplicht voelt deze vrijwillige bijdrage te voldoen. De ouderraad stelt jaarlijks de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. De vrijwillige bijdrage gaat naar het ouderfonds. De ouderraad beheert het fonds en legt eens per jaar schriftelijk verantwoording af over de inkomsten en de besteding van de gelden. 

Rekeningnummer Ouderraad Leonardo da Vincischool
NL28 INGB 0004 8881 22
       
Wilt u meer weten over taken en bevoegdheden van de OR? Het huishoudelijk regelement ligt ter inzage op school. Uw vragen en/of opmerkingen ten aanzien van de OR kunt u sturen naar: orleonardodavinci@gmail.com. Natuurlijk kunt u ook één van onze leden aanspreken:

Ouderleden: Evelijn Zikken (penningmeester), Caroline van Apeldoorn, Simone Sanders, Anne Hopman, Felice Bloem.