Visie 


English version

Leonardo da Vincischool
 
De Leonardo da Vincischool is een kleine toegewijde basisschool waar leerlingen kennis vergaren, inzichten verwerven en vaardigheden ontwikkelen die bepalend zijn voor de rest van hun leven.
 
Onze naamgever is daarbij een belangrijke inspiratiebron. Nieuwsgierig multitalent Leonardo da Vinci wordt gezien als het schoolvoorbeeld van de homo universalis: iemand die in de breedte al zijn talenten en vaardigheden weet te ontwikkelen.
 
Tussen het 4e en 12e levensjaar worden hiervoor de eerste, maar beslissende, stappen gezet.  Als school stellen we de professionele voorwaarden waaronder dit optimaal kan gebeuren. Wij hechten aan resultaat op alle facetten van ons onderwijsaanbod.  
 
We geven logischerwijs veel aandacht aan cognitieve vaardigheden als taal, rekenen en begrijpend lezen. Het onderwijsniveau wordt daarbij afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen.
 
Kijken, tekenen, fantaseren, uitproberen of creatief denken zijn belangrijke vaardigheden om goed mee vooruit te komen. We vinden het dan ook belangrijk dat leerlingen hun creativiteit leren ontplooien en maken dankbaar gebruik van de nieuwsgierigheid van kinderen en de kracht van hun verbeelding.
 
De school moet een plek zijn waar leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen zodat hun persoonlijke, sociale en morele ontwikkeling zich ten volle kan ontplooien. We geloven in het effect van samenwerken en elkaar helpen: de Leonardo heeft bijvoorbeeld een uitgebreid tutorprogramma.
 
Persoonlijke groei is een doel waar we tussen de regels door en op alle niveaus aan werken en wat tijdens de Tussenschoolse Ateliers concreet gezicht krijgt. Tijdens de middagpauze leren leerlingen via een breed activiteitenprogramma (o.a. programmeren, koken, yoga, schooltuinieren, natuurkunde, muziek) en onder leiding van professionals, greep te krijgen op hun interesses en talenten.
 
Verder willen we een gastvrije school zijn met een positief en stimulerend klimaat.
Waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich echt thuis voelen, samen optrekken, veel bereiken en veel plezier hebben. Een warm bad, waar je later met een goed gevoel en waardering op terugkijkt.


Leonardo da Vincischool

The Leonardo da Vinci school is a small primary school, committed to helping pupils develop in a way that prepares them for the rest of their lives.

Our school’s namesake is an important source of inspiration to us. Leonardo da Vinci is seen as the prime example of the ‘Renaissance man’: a person who has successfully developed their talents and skills in a wide range of subjects.

Of course, cognitive skills such as language, literacy and numeracy are given extra attention, while all the time adjusting the level to each pupil’s abilities.

But observing, drawing, experimenting and imaginative thinking are equally important skills that can help children make headway. Our pupils will therefore also learn to enhance their creativity, and use their curiosity and powers of imagination.

When pupils feel safe and appreciated, their personal, social and moral development gets off to a great start. We therefore believe in the beneficial effects of working together and helping each other: which is why our school has an extensive tutoring programme.

To encourage our pupils’ personal growth, we offer a broad programme of daily activities called the ‘Tussenschoolse Ateliers’ (Lunch Break Workshops). Facilitated by professionals, pupils get to explore their interests and talents. These might lie in programming, cooking, yoga, gardening, physics and/or music.

The school board sets the professional conditions that ensure the workshops are run in the best possible way. Every facet of our educational programme is result-oriented.

Finally, we want to be a welcoming school, with a positive and encouraging climate.
A place where pupils, parents and teachers truly feel at home and share experiences side by side. A caring environment, one to look back on warmly later in life.