Visie en uitgangspunten


De Leonardo is een buurtgerichte vreedzame school waar veel aandacht is voor elkaar, men kent en ziet elkaar. De Leonardo is ook een Vreedzame School. Sociale omgangsvormen zijn ondersteunend om je verder te helpen in deze wereld, hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed. Wij zien ouders, verzorgers en school als partners. We kunnen elkaar versterken om de ontwikkeling van het kind zo optimaal en harmonieus mogelijk te laten verlopen.

Wij werken in jaarklassen en het leerstofaanbod is daarop gericht. Daarnaast is er veel aandacht voor het individuele kind. Naast een klassikaal aanbod is er ruimte voor werken in niveaugroepjes of op individueel niveau. Ook werken de kinderen hard aan het ontwikkelen van hun zelfstandigheid. De basisvaardigheden taal, rekenen en begrijpend lezen zijn belangrijke pijlers voor het onderwijs. Maar ook de ontwikkeling van denkvaardigheden krijgt een prominente plaats.

Tekenonderwijs en leesplezier vormen twee speerpunten binnen de school. Creatieve uitingen van het kind nemen een belangrijke plaats in. We laten het kind zoveel mogelijk ervaring opdoen op zoveel mogelijk gebieden zoals beeldende vorming, muzikale vorming, dramatische vorming en tekenen. De resultaten van deze lessen kunt u in de school bewonderen. Ook willen we het leesplezier bij kinderen bevorderen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen niet alleen goede lezers, maar ook liefhebbers van lezen worden. Kinderen die lezen vergroten hun woordenschat en kennis van de wereld. Door het lezen en luisteren naar verschillende verhalen, sprookjes en gedichten, worden ook taalgevoel en fantasie gestimuleerd. In alle groepen wordt structureel veel aandacht besteed aan (voor)lezen. We doen mee aan verschillende lees bevorderende activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, het voorleesontbijt en de nationale gedichtendag. In ons tussenschoolse activiteitenaanbod is ook een boekenclub opgenomen.

De Leonardo heeft een tussenschools activiteitenaanbod (TSA) Op 4 dagen in de week is er tussen de middag een aanbod van activiteiten die verschillende talentgebieden bestrijken. Talenten van kinderen kunnen zo vroeg worden herkend en gestimuleerd. Kinderen hebben daardoor meerdere verschillende leerervaringen. Voor meer informatie over de TSA verwijzen wij u naar de website: www.tsaleonardo.nl.

Om inzicht te krijgen in de prestaties op onze school kunt u de website van Scholen op de kaart bezoeken. 

De speerpunten voor dit schooljaar en het schoolplan via onderstaande links te bekijken.